امروز: شنبه 01 مهر 1396 برابر با 23 سبتامبر 2017

درباره ما

به نام حق

که همانا نامش چراغ هدایت بوده و هست!

چون بر این رواق پنداری در خور عرضه شود و گونه ای سخن به میان آید که همه را نیک آید، پس بایستی آن عرضه را ثواب گرفت و چون محتسب بر احوال خود باشی، چراغ هدایت برگرفته ای و بدان راه ها که نا امن است، توانی گذر کردن. پس ابتدایی را محتسب و انتهایی را محتسب و همه و همه چون حساب کار خود گیرند، فعل نیک به انجام رسد، که حق نیز نیک بر احوال واقف است.

آخرین اخبار

:

به روايت تصوير

حالت های رنگی